Xunta Directiva

O Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia.  e unha Corporación de Dereito Público con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumplimento dos séus fins, que se rixen por a Lei de Colexios Profesionais e por os séus propios Estatutos.

A Asemblea Xeral, convócase con carácter ordinario unha vez ó ano, e as sesións das mesmas teñen o dereito e o deber de asistir todos os colexiados, con voz e con voto. A Xunta Xeral de Goberno, que asume a plena dirección e administración do Colexio para a consecución dos séus propósitos, con arreglo as facultades que teñen atribuidas por os Estatutos está constituida por:

Andrea Pardo Ribera.

PRESIDENTA

presidencia@hidegal.com

Lorena Quintás Fírvida

Vocal delegada de Ourense

Carolina Barrero López

Vicepresidenta/Secretaria/Tesorera

Vocal delegada de A Coruña

Maruxa Elena Chapela Bouzas

Vocal delegada de Pontevedra

Ponente de Cultura.

Mª de los Ángeles Rosal Camiña

Vocal delegada de Pontevedra.

Mª Cruz García Porto

Vocal delegada de Ourense.

Mª Dolores Caamaño Lata

Vocal de delegada de A Coruña

Go to Top
gl_ES