Colexiación

 

Desde setembro de 2008 é obligatorio estar Colexiado para exercer a profesión de Hixienista Dental na nosa Comunidade e poseer o Seguro de Responsabilidade Civil Profesional, o cal é obrigatorio para traballar.

Desde esta páxina podrá xestionar a alta como colexiado, o que lle permitirá acceder ós servicios exclusivos para colexiados.

ALTA DE COLEXIADOS

Para tramitar el alta en el colegio debes entregar la siguiente documentación:

 1. Fotocopia COMPULSADA del DNI o NIE vigente.
 2. Copia COMPULSADA de Título de Higienista Dental / Certificado Académico / Certificado de Habilitación.
 3. Una fotografía tamaño carné.
 4. Formulario para la colegiación debidamente cumplimentado.
 5. Boletín de adhesión al seguro debidamente cumplimentado.
 6. Resgardo do ingreso da cota de inscrición e primeiro trimestre.
  -A cota de inscrición colexial e de 90,00 €e cota 1º Trimestre 39,00 €
  -A Ingresar a favor do CPHDG na C/C do Banco Santander nº ES87 0049 1467 2029 1046 5354
 7. SOLO PARA NON EXERCENTES: Copia do Documento que acredite que non exerce como Hixienista Dental. Permitirá acollerse a cota de alta de 60,00 € e unna cuota trimestral reducida de 15,00 €

Puedes entregar la documentación de varias maneras:

 • Presencialmente en nuestras oficinas.
 • Por correo postal si los impresos están firmados y compulsados en papel.
 • Por mail si los impresos están firmados y compulsados electrónicamente.

Ademáis, para poder ter acceso ó contido restrinxido da Web como Colexiado, deberá solicitar a alta no sistema, o que lle será aprobado e confirmado por email, unha vez se materialice a alta efectiva como colexiado.

MODIFICACIÓNS

As modificacións dos datos colexiales poden realizarse presencialmente, correo postal ou electrónico (rexistrado no HIDEGAL).

BAIXAS

Las solicitudes de baja deben enviarse mediante correo postal o presencialmente, si el formulario está firmado en papel, en las oficinas del Colegio (registrado en el HIDEGAL).

Si quieres enviarlo por mail debe estar firmado electrónicamente.

Para ello, es preciso cumplimentar y firmar el formulario adjunto, y acompañarlo con el carné o placa de colegiado y un documento que justifique que no trabajas como higienista (tarjeta del paro, nómina, etc.)

En el caso de solicitar baja por jubilación deberá aportarse el resguardo obtenido de la Seguridad Social. 

O Coxegio dará trámite a solicitude de baixa e confirmará o colexiado a data de baixa por escrito.

 

Go to Top
gl_ES