Xanela única

A través da Xanela Única do Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia terase a información necesaria para o acceso e exercicio das actividades, así como a posibilidade de realizar os trámites necesarios ante a autoridade competente a distancia. A xanela tamén ofrece información para os destinatarios de estos servicios, en relación cos de protección dos séus dereitos.

SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DA XANELA ÚNICA

SERVICIOS PARA HIXIENISTAS COLEXIADOS

 

Este servicio prestase en aplicación da “Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso as actividades de servicios e o séu exercicio” modificada por a “Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación a Lei sobre o libre acceso as actividades de servicios e o séu exercicio“. A lei 17/2009 transpón parcialmente a “Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa os servicios no mercado interior”.

Go to Top
gl_ES